Yhdistyksen säännöt

1.) NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Pelastetaan Koirat ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2.) TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoitus on toimia kaikkien apua tarvitsevien eläinten hyväksi ja yrittää parantaa yleisesti eläinten elinolosuhteita sekä pyrkiä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii koteja löytöeläimille. Harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä muihin tarkoituksiltaan samanhenkisiin yhdistyksiin. Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

 

3.) JÄSENYYS Yhdistyksen jäsenet ovat varsinais- ja kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja joka on toiminut yhdistyksen hyväksi riittävän kauan ja aktiivisesti . Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy jäsenhakemuksesta hallitus. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

4.) JÄSENMAKSUT Kummaltakin jäsenryhmältä erikseen perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Varsinaisen- ja kannatusjäsenen vuotuinen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.  Yhdistys voi ilmoittaa molempien jäsenryhmien vuotuiset jäsenmaksut sekä niiden eräpäivät lähettämällä jäsenilleen postitse tai sähköpostitse tiedon asiasta tai ilmoittaa internet-sivuillaan.

 

5.) JÄSENEN EROAMINEN / EROTTAMINEN Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimintaperiaatteita vastaan taikka toimii muuten hyvin tapojen tai lain vastaisesti sekä jos jäsen menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenyydestä eronneella tai erotetulla henkilöllä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei maksa jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä.

 

6.) HALLITUS Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, neljä (4) muuta valittua jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt jotka voivat olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistelee yhdistyskokoukselle sääntömääräisesti esitettävät asiat sekä toimeenpanee yhdistyksen päätökset. Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokoukselle, edustaa yhdistystä ja vastaa yhdistyksen puolesta.

 

7.) YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toinen heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8.) TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9.) YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse, sähköpostitse tai tiedottamalla kokouksesta yhdistyksen internet-sivuilla tai muussa virallisessa julkaisussa. Kokouskutsu voidaan lähettää joko kaikilla edellä mainituilla tai vain yhdellä tavalla.

 

10.) YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain helmi-huhtikuun aikana. Vuosikokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Jäsenet eivät voi käyttää valtakirjaa antaakseen äänioikeuden toiselle henkilölle, eikä jäsenillä ole oikeutta yhdistykseen kuulumattomaan asiamieheen vuosikokouksessa. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11.) VUOSIKOKOUS Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

    1. kokouksen avaus
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
    3. todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja jäsenten äänivaltaisuus
    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
    7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudet
    8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
    9. valitaan hallituksen muut jäsenet
    10. valitaan tilintarkastaja ja varamies meneillään olevalle tilikaudelle
    11. muut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

 

12.) SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN / LAKKAUTTAMINEN Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

MobilePay-sovellusta käyttäen lahjoitat kätevästi auttamistyöhömme. Käytä numeroa 34768 ja viestiksi haluamasi tervehdys

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ​

  Pelastetaan Koirat ry © Copyright 2020